Tel: +420 724 431 271 | Email: info@synergia.cz

Služby

RAILROAD

Železniční bezpečnost

Prevence provozu

Naše společnost zajišťuje preventivní činnosti pro provozní železniční sekci formou systematizace pracovních procesů, implementace nových trendů v zajišťování bezpečnosti a neustálého rozvoje postupů snažících se eliminovat chybovost lidského faktoru a jiných prvků. Provádíme rovněž školení, kontroly personálu v provozu a analyzujeme slabá (riziková) místa s návrhy na zlepšení.

 

Vyšetřování nehod

Zajišťujeme pro dopravce, majitele železničních vozů i provozovatele infrastruktury účast na vyšetřování v případě železničních nehod a předcházení následků z nedostatečně nebo záměrně chybně vedených vyšetřování a jejich závěrů. Svou činností na místě přispíváme k řádnému prokazování příčin nehody a řádným výsledkům vyšetřování. Zjištěné nedostatky poté strukturujeme do doporučení pro provozní činnosti našeho klienta.

 

Audit spolehlivosti a bezpečnostních rizik železničních dodavatelů i odběratelů

Provozujeme širokou evropskou informační infrastrukturu s cílem prověřování spolehlivosti a technické a provozní úrovně potenciálních dodavatelů a odběratelů železničních služeb. Zajišťujeme různé stupně a oblasti auditu, cíleného na subjekty, poskytující, či odebírající železniční služby.

CORPORATE

Komerční bezpečnost

Nastavení bezpečnostní politiky organizac

Poskytujeme služby v oblasti sestavení plánu a rozvoje bezpečnostní politiky společnosti, založené na jejích potřebách a definovaných rizicích. Ucelená bezpečnostní politika společnosti poskytne dlouhodobý i střednědobý plán rozvoje ve všech oblastech, které s bezpečností souvisí, čímž se docílí uceleného systému jednotlivých prvků, které jsou navzájem propojeny. Výsledkem je nastavení dobrého poměru kvality a ceny odebíraných bezpečnostních služeb a jejich efektivního rozložení na definovaná rizika a hrozby s cílem potlačit jejich pravděpodobnost i následky.

 

Business contingency plan

V rámci řízení rizik zajišťujeme zpracování business contingency plánů, které slouží jako vodítko pro efektivní zvládnutí případných mimořádných událostí. Samotnému zpracování plánu předchází analýza hrozeb a vyhodnocení rizik a možných dopadů vytipovaných mimořádných událostí. Business contingency plan představuje souhrn konkrétních postupů a scénářů pro zvládnutí mimořádných situací, které nelze zvládnout běžnou činností.

 

Systemizace bezpečnostních opatření

Pro naše zákazníky provádíme systemizaci bezpečnostních opatření, která spočívá ve výběru a nastavení konkrétních bezpečnostních opatření technického i netechnického charakteru, s užším zaměřením na výběr preventivních opatření, která mají za cíl předejít vzniku mimořádné události. Výběr opatření je vždy podmíněn efektivitou daných opatření a jejich účelnosti na základě specifických potřeb klienta.

 

Bezpečnostní audit

V rámci analytických činností vytváříme pro naše klienty bezpečnostní audity, které zahrnují zhodnocení stávajících bezpečnostních opatření daného subjektu. a to z pohledu jejich účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Bezpečnostní audit je vždy prováděn na základě vypracování analýzy rizik pro daný subjekt. Výsledky analýzy rizik jsou následně dány do komparace s nastavenými bezpečnostními opatřeními a postupy daného subjektu. Výstupem bezpečnostního auditu je zhodnocení účelnosti a hospodárnosti nastavené bezpečnostní politiky a stanovení doporučení pro nápravu zjištěných nedostatků.

 

Podklady pro dodavatele bezpečnostních technologií

Vytváření podkladů navazuje na analytické činnosti, které spočívají zejména v identifikaci rizik a možných dopadů mimořádných událostí a analýze nastavených bezpečnostních opatření. Podklady pro dodavatele s poptávkou po bezpečnostních technologií jsou vždy vytvářeny na principu 3E – jsou tedy zaměřeny především na efektivnost, hospodárnost a účelnost.

 

Pre-employment screening

Pro naše klienty provádíme ověření spolehlivosti jednotlivých uchazečů o zaměstnání.
Pre-employment screening spočívá nejen v ověření pravdivosti a úplnosti informací sdělených uchazečem, ale také v prověření jeho způsobilosti a vhodnosti pro danou pozici a ve shromáždění relevantních informací o uchazeči (např. referencí z předchozích zaměstnání).

 

Detektivní činnosti pro obchodní vztahy

Naše společnost zajišťuje mimo pre-employment screeningu i screening potencionálních či stávajících obchodních partnerů klienta. Prověřujeme pravdivost udávaných informací; místo a stálost obchodních partnerů na trhu; jejich pověst; jejich důvěryhodnost a způsobilost pro spolupráci.

 

Nastavení řízení rizik organizace

V rámci řízení bezpečnosti zajišťujeme pro naše klienty nastavení řízení rizik organizace. Sestavení řízení rizik předchází podrobná analytická činnost, která spočívá v analýze hrozeb a z nich plynoucích rizik, v analýze možných dopadů a v neposlední řadě v ocenění rizik (ve vztahu k pravděpodobnosti a výši následků daného rizika). Součástí řízení rizik je mimo zpracování analýzy rizik a následné nastavení bezpečnostních opatření a procesů, také implementace těchto opatření a následná kontrola jejich efektivnosti a účelnosti.

 

Kybernetická bezpečnost

V souvislosti s neustálými technologickými inovacemi dochází k eskalaci nových hrozeb - hrozeb kybernetických. Na tuto změnu v bezpečnostním prostředí je nutné adekvátně reagovat. Pro své klienty vytváříme komplexní rámec zajištění kybernetické bezpečnosti, který spočívá zejména v ochraně informací před krádeží, korupcí či přírodními katastrofami. Systém zajištění kybernetické bezpečnosti spočívá nejen ve výběru a nastavení vhodných technických prostředků pro zabezpečení cenných informací, ale také v nastavení konkrétních procesů a postupů.

EVENT

Eventová bezpečnost

Systemizace a design bezpečnostních opatření

Na základě analýzy rizik konkrétních eventů vytváříme pro jejich pořadatele bezpečnostní zajištění akce ve formě výběru a nastavení konkrétních bezpečnostních opatření, a to jak technického, tak netechnického charakteru. Bezpečnostní opatření jsou vždy vybírána a nastavována s ohledem na současný vývoj bezpečnostního prostředí a s ohledem na individuální specifika konkrétní akce. V souladu s proaktivním typem řízení je volba bezpečnostních opatření soustředěna na prevenci, tedy na zabránění vzniku mimořádné události a včasnou detekci pachatele.

 

Audit ohroženosti a definice rizik

Vzhledem k proměnlivosti bezpečnostního prostředí je nutné ověřovat účelnost a efektivitu nastavených bezpečnostních opatření v čase. Proto pro své klienty vytváříme audit ohroženosti a identifikaci rizik, vytvářený vždy v souladu s aktuálním stavem bezpečnostního prostředí a s ohledem na vývoj a změny potencionálních hrozeb a v souladu s nastavenými bezpečnostními opatřeními.

 

Lokální řízení bezpečnosti

V průběhu eventů zajišťujeme pro své klienty kontrolní činnost nad dodržováním nastavených bezpečnostních opatření a procedur a nad hladkým průběhem eventu. Mimo kontrolní činnosti zajišťujeme také pohotové řešení vzniklých mimořádných událostí a odstraňování zjištěných nedostatků. Po skončení eventu následuje zpracování závěrečné zprávy, v níž jsou obsaženy zjištěné nedostatky a návrhy na jejich řešení.

 

Nastavení spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému

Naše firma zajišťuje aktivní zastoupení svých klientů při navázání a prohlubování spolupráce se složkami IZS. Spolupráce spočívá zejména ve zprostředkování a konzultaci bezpečnostní dokumentace a následné sjednocení postupů se složkami IZS a nastavení pravidelné komunikace mezi danými subjekty a zapojení složek IZS do provádění analýzy rizik subjektu.

 

 Projektování dopravně inženýrského řešení

Zajišťujeme komplexní dopravní opatření, které je nutné kvůli pořádanému eventu zajistit (dopravní značení, dopravní uzavírky, parkoviště pro účastníky eventu aj,). Efektivní a komplexní nastavení dopravních opatření vede k předcházení bezpečnostních incidentů nejen ze stran nespokojených občanů a k celkovému hladkému průběhu akce.

 

Sestavení krizového plánu akce

Na základě analytických činností, zejména na základě identifikace hrozeb a z nich vyplývajících rizik a analýzy možných dopadů, zpracováváme pro své klienty krizový plán akce, který zahrnuje podrobné scénáře řešení vytipovaných mimořádných událostí. Scénáře obsahují konkrétní úkoly a procedury pro jednotlivé kategorie pracovníků pro zdárné vyřešení vzniklé nežádoucí situace a minimalizaci jejích následků.

EDUCATION

Bezpečnostní výzkum, vzdělávání a vývoj

Bezpečnostní školení personálu i managementu na míru

Poskytujeme bohatou nabídku školení v oblasti bezpečnosti. Školení mohou být cílena na jednotlivé problematiky oblasti krizového řízení, krizovou komunikaci, seznámení s bezpečnostní politikou subjektu, reakci na případný útok aj. Mimo klasická teoretická školení také nabízíme propojení teorie s praktickými ukázkami a cvičeními vytvořené pro jednotlivé kategorie pracovníků na míru.

 

Systemizace školení a nastavení tréninkových programů pro personál

Nabízíme vytvoření a zavedení efektivního systému školení zaměstnanců zaměřené na různé oblasti bezpečnosti. Nastavený systém školení sestává jak ze vstupních školení nových zaměstnanců, tak z nastavení harmonogramu jejich průběžného školení. Každý systém školení je nastaven dle individuálních potřeb a charakteristik klientů.

 

Vývoj bezpečnostních postupů v provozu klienta

Bezpečnostní politika každého subjektu by měla adekvátně reagovat na proměňující se bezpečnostní prostředí. Proto svým klientům nabízíme zhodnocení efektivity a účelnosti nastavených bezpečnostních opatření na základě komparace analýzy rizik, bezpečnostního prostředí a analýzy stávající bezpečnostní politiky subjektu.

 

Vzdělávání v oblasti fyzické i kybernetické bezpečnosti

V oblasti vzdělávání nabízíme školení zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale také na získání praktických zkušeností. Nabízená školení, respektive cvičení jsou tematicky zaměřena na různé oblasti bezpečnosti. Účastníci se při cvičení naučí, jak reagovat v různých typech krizových situací; seznámí se s principem „uteč-schovej se-bojuj“; se základními prvky sebeobrany; s principy zajištění kybernetické bezpečnosti aj.